Akredytacje dla mediów

Celem uzyskania akredytacji dla mediów, prosimy o wypełnienie wniosków akredytacyjnych

Wnioski imienne należy przesyłać do siedziby klubu na adres poczty elektronicznej: biuro@gwardia-koszalin.pl, najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego mecz.

Akredytacja prasowa stała

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA SPOTKANIA GWARDII KOSZALIN

1. Akredytacje przyznawane są imiennie na pojedyncze spotkania lub całą rundę rozgrywek.

2. Przyznawane są następujące typy akredytacji: - PRASA - dla przedstawicieli gazet, a także portali internetowych - upoważnia do wstępu na trybunę prasową, salę konferencyjną - FOTO - przyznawane fotoreporterom - upoważnia do wstępu na poziom murawy, sali konferencyjnej, - TV/RADIO - dla przedstawicieli telewizji oraz radia - upoważnia do wstępu na poziom murawy (bez możliwości nagrywania pola gry), trybunę prasową, salę konferencyjną.

3. Akredytacje udzielane są bezpłatnie przedstawicielom mediów na podstawie wniosków

4. O akredytacje stałe oraz jednorazowe ubiegać się mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Wnioski akredytacyjne na dane spotkanie przyjmowane są do godziny 14:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz, o ile Klub nie poda wcześniejszego terminu zakończenia procesu akredytacyjnego.

6. Klub ma prawo przyznać dodatkowe akredytacje redakcjom, w szczególności patronom medialnym, a także zasłużonym dziennikarzom.

7. Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

8. Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków mają szeroko pojęte profesjonalne media sportowe. Wnioski o akredytację złożone przez portale półprofesjonalne i amatorskie będą rozpatrywane indywidualnie.

9. Akredytacja ważna jest tylko i wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości i w trakcie przebywania na obiekcie musi być umieszczona w widocznym miejscu oraz okazywana na każde wezwanie przedstawiciela służb porządkowych, informacyjnych, Organizatora.

10. Klub zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.

11. Przedstawiciele mediów biorąc udział w meczu, zobowiązani są przestrzegać Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami, regulaminu obiektu oraz przepisów dotyczących poszczególnych rozgrywek.

12. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Klub ma prawo cofnąć wydaną akredytację.

<< Wróć